FRÆÐSLUMIÐSTÖÐ ATVINNULÍFSINS

Samþykktir fyrir Fræðslumiðstöð atvinnulífsins ehf.

Samþykkt á ensku

Nafn félagsins, heimili og tilgangur

1. gr.

Félagið er einkahlutafélag og er nafn þess Fræðslumiðstöð atvinnulífsins ehf. (FA). Þá skal eftir því sem við á hafa til frekari skýringar undirtitilinn Menntun á vinnumarkaði.

2. gr.

Heimilisfang félagsins er að Skeifunni 8, Reykjavík.

3. gr.

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins ehf. er samstarfsvettvangur Alþýðusambands Íslands (ASÍ), Samtaka atvinnulífsins (SA), BSRB, fjármálaráðuneytis og Sambands íslenskra sveitarfélaga um fullorðins- og starfsmenntun á íslenskum vinnumarkaði í samstarfi við aðrar sameiginlegar fræðslustofnanir á vegum aðildarsamtaka ASÍ, SA, BSRB, fjármálaráðuneytisins og Sambands íslenskra sveitarfélaga. Meðal hlutverka FA er að efla framboð á námstækifærum fyrir fólk á vinnumarkaði með litla formlega grunnmenntun, nýbúa o.fl., svo og önnur verkefni sem hafa almenna samfélagslega skírskotun. FA er miðstöð kennslufræðilegrar ráðgjafar og þróunar á starfssviði sínu. Þessum markmiðum hyggst FA m.a. ná með starfsemi á eftirfarandi sviðum:

 1. Þarfagreining, ráðgjöf, markmiðssetning og gæðamat.
 2. Innihaldslýsingar og námsskrár, vottun námsskráa svo og námsefnisgerð og kennslufræðileg aðstoð.
 3. Þróun aðferða við mat á raunfærni, þ.m.t. mat á óformlegu og formlausu námi, í samstarfi við menntamálaráðuneytið.
 4. Þróun náms- og starfsráðgjafar fyrir fólk á vinnumarkaði með litla formlega grunnmenntun, nýbúa o.fl.
 5. Samræmd skráning á námi og námsárangri.
 6. Samræmd vottun á námsframboði í fullorðins- og starfsmenntun.
 7. Samningar við fræðslufyrirtæki og fræðsluverktaka.
 8. Samstarfssamningar við fræðslusjóði, fræðslu- og símenntunarmiðstöðvar.
 9. Samráð við hagsmunasamtök innan ASÍ, SA, BSRB, fjármálaráðuneyti og Samband íslenskra sveitarfélaga og þjónusta við þau á starfssviði félagsins, svo og við sameiginlegar stofnanir þessara samtaka á sviði fræðslumála.
 10. Samstarf við stjórnvöld um sameiginleg markmið og umsjón verkefna sem samið verður um.
 11. Öflun og miðlun upplýsinga um starfssvið félagsins.

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins ehf. er m.a. ætlað að þjóna öðrum sameiginlegum fræðslustofnunum sem starfa á vegum aðildarsamtaka ASÍ, SA, BRSB, fjármálaráðuneytisins og Sambands íslenskra sveitarfélaga og að leitast við að verða vettvangur þeirra til samráðs og aukins samstarfs og samrekstrar. Við gerð starfsáætlana skal FA hafa samráð við aðrar sameiginlegar fræðslustofnanir að því leyti sem snerta kann starfssvið þeirra.

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins ehf. er ekki ætlað að starfa á samkeppnismarkaði með sjálfstætt framboð á námskeiðahaldi, heldur að gera samninga við starfandi félög og fyrirtæki sem starfa á þessum markaði. Til þess að ná sameiginlegum markmiðum er FA heimilt að gera samstarfssamninga til lengri tíma til að stuðla að stöðugu fræðsluframboði.

Ekki er heimilt að greiða eigendum arð, en allur hagnaður af starfsemi félagsins rennur til almenningsheilla í formi þess að efla starfsemi félagsins að mennta- og fræðslumálum á íslenskum vinnumarkaði.

Hlutafé félagsins

4. gr.

Hlutafé félagsins er 625.000.- (sex hundruð tuttugu og fimm þúsund krónur). Hlutaféð skiptist í hluti og er hver hlutur að fjárhæð ein króna að nafnverði eða margfeldi þeirrar fjárhæðar. Allir hlutir hafa jafnan rétt miðað við fjárhæð. Eitt atkvæði fylgir hverri krónu í hlutafé. Aðeins félög, samtök, lögaðilar og fyrirtæki mega eiga hluti í félaginu.

Stjórn félagsins hefur heimild til að hækka hlutafé um kr. 5.375.000,00 í einu eða áföngum.

5. gr.

Hluthafafundi er heimilt með 2/3 hlutum greiddra atkvæða, svo og samþykki hluthafa, sem ráða yfir minnst 2/3 hlutum þess hlutafjár sem farið er með atkvæði fyrir á hluthafafundinum, að hækka hlutafé félagsins hvort heldur er með áskrift nýrra hluta eða útgáfu jöfnunarhluta.

Hluthafafundur einn getur ákveðið lækkun hlutafjár.

6. gr.

Stjórn félagsins skal halda hlutaskrá samkvæmt lögum. Heimilt er að hafa skrána í tryggu lausblaðaformi eða tölvuskrá hana. Hlutaskrá skal geymd á skrifstofu félags og eiga allir hluthafar og stjórnvöld aðgang að henni og mega kynna sér efni hennar.

Í hlutaskrá skal greina:

a. Hluti í númeraröð.

b. Nöfn hluthafa, heimilisföng og kennitölu.

c. Skráningardag eigendaskipta.

Stjórn félags skal að kröfu hluthafa eða veðhafa gefa út staðfestingu um færslu í hlutaskránni.
Eigendaskipti að hlutum í félaginu

7. gr.

Óheimilt er að selja, veðsetja eða gefa hluti í félaginu án samþykkis stjórnar félagsins.

8. gr.

Stjórn félagsins hefur forkaupsrétt fyrir hönd félagsins að fölum hlutum. Að félaginu frágengnu skulu hluthafar hafa forkaupsrétt að hlutum í hlutfalli við hlutafjáreign sína. Verði ágreiningur um verð hluta skal það ákveðið með mati tveggja óvilhallra manna sem dómkvaddir skulu á heimilisvarnarþingi félagsins.

Forkaupsréttarhafi hefur tveggja mánaða frest til að beita forkaupsrétti sínum og telst fresturinn frá tilkynningu til stjórnar um tilboð. Þó mega eigi líða fleiri en þrír mánuðir frá því að kaup voru ákveðin þar til kaupverð er greitt. Ef fyrir liggur tilboð frá þriðja aðila sem forkaupsréttarhafi gengur inn í skulu þó ákvæði þess tilboðs gilda um greiðsluskilmála.

Hluthafar þurfa ekki að sæta innlausn hluta sinna nema lög standi til annars.

Verði eigendaskipti að hlutum í félaginu, með lögmætum hætti samkvæmt framansögðu, skal stjórnin, þegar hinn nýi hluthafi tilkynnir eigendaskiptin og sannar rétt sinn, færa nafn hans í hlutaskrána.
Hluthafafundir

9. gr.

Æðsta vald í málefnum félagsins, innan þeirra marka sem lög og samþykktir félagsins ákveða, er í höndum lögmætra hluthafafunda.

10. gr.

Aðalfundur skal haldinn á heimili félagsins fyrir lok júní ár hvert.

Félagsstjórn skal boða til hluthafafunda með tilkynningu í ábyrgðarbréfi eða á annan jafn sannanlegan hátt til hvers hluthafa sem skráður er í hlutaskrá félagsins. Boða skal til hluthafafundar lengst fjórum vikum fyrir fund og skemmst sjö dögum fyrir fund. Fundarefnis skal getið í fundarboði. Hluthafar geta með skriflegu umboði veitt umboðsmönnum heimild til að sækja hluthafafund og fara með atkvæðisrétt sinn.

11. gr.

Hluthafafundur er lögmætur ef hann er löglega boðaður og hann sækja hluthafar eða umboðsmenn þeirra sem hafa yfir að ráða meira en 2/3 hlutafjár í félaginu að minnsta kosti. Verði fundur ólögmætur vegna annmarka að þessu leyti skal boðað til nýs fundar innan mánaðar með sjö daga fyrirvara og verður sá fundur lögmætur til að ræða þau mál sem ræða átti á fyrri fundinum án tillits til þess hversu margir hluthafar mæta. Hluthafafundur kýs fundarstjóra og fundarritara.

Einfaldur meiri hluti atkvæða ræður úrslitum á hluthafafundi nema öðruvísi sé fyrir mælt í lögum eða samþykktum þessum.

Samþykki allra hluthafa þarf þó til þess:

a. að skylda hluthafa til að leggja fram fé í félagsþarfir fram yfir skuldbindingar sínar;
b. að takmarka heimild manna til meðferðar á hlutum sínum;
c. að breyta tilgangi félagsins að verulegu leyti, eða
d. að breyta ákvæðum samþykkta um hlutdeild manna í félaginu eða jafnrétti þeirra á milli.

Tillögur um breytingar á samþykktum félagsins eða um sameiningu þess við önnur félög eða fyrirtæki má ekki taka til meðferðar á fundum þess nema þess hafi verið getið í fundarboði.

12. gr.

Á aðalfundi skulu tekin fyrir þessi mál:

 1. Stjórn félagsins skal skýra hluthöfum frá hag félagsins og rekstri þess á liðnu starfsári.
 2. Efnahagsreikningur og rekstrarreikningur félagsins fyrir liðið starfsár skulu lagðir fram ásamt athugasemdum endurskoðenda eða skoðunarmanna félagsins til samþykktar.
 3. Stjórn félagsins skal kjörin og endurskoðendur eða skoðunarmenn.
 4. Tekin skal ákvörðun um hvernig fara skuli með hagnað eða tap félagsins á reikningsárinu.
 5. Ákvörðun skal tekin um greiðslur til stjórnar- og endurskoðenda/skoðunarmanna fyrir störf þeirra á starfsárinu.
 6. Umræður og atkvæðagreiðslur um önnur málefni sem löglega eru upp borin.

13. gr.

Hagnaði skal aðeins ráðstafað til eflingar starfseminni í samræmi við markmið félagsins. Félaginu er óheimilt að verja hagnaði, réttindum eða eignum til annarra verkefna en þeirra sem samrýmast markmiðum og starfsemi félagsins, enda liggi fyrir ákvörðun stjórnar um ráðstöfun hverju sinni.

14. gr.

Fundargerðarbók skal haldin og í hana skráð það sem gerist á hluthafafundum.

Fundarstjóri stýrir fundi og úrskurðar um ágreiningsatriði.

Aukafundi skal halda eftir ákvörðun stjórnar eða að kröfu hluthafa sem ráða a.m.k. einum tíunda hluta hlutafjár í félaginu. Skal krafan skriflega gerð og fundarefni tilgreint og fundur boðaður innan fjórtán daga. Ef stjórnin skirrist við að boða fund, eða aðalfund ef því er að skipta, eftir móttöku slíkrar kröfu má leita atbeina ráðherra samkvæmt 2. mgr. 62. gr. ehfl.
Stjórn félags og framkvæmdastjórn

15. gr.

Stjórn félagsins skal skipuð átta mönnum, þremur sem ASÍ tilnefnir, – þremur sem SA tilnefna, einum sem BSRB tilnefnir, og einum sem fjármálaráðuneyti og Samband íslenskra sveitarfélaga tilnefna saman, kjörnum á aðalfundi til eins árs í senn. ASÍ skal tilnefna einn varamann fyrir fulltrúa sína, SA einn varamann fyrir fulltrúa sína, BSRB einn varamann fyrir fulltrúa sinn og fjármálaráðuneyti og Samband íslenskra sveitarfélaga einn saman fyrir fulltrúa sinn. Stjórn félagsins stýrir öllum málefnum félagsins milli hluthafafunda. Undirskriftir meirihluta stjórnarmanna skuldbinda félagið. Stjórnarfundir eru lögmætir ef meirihluti stjórnarmanna sækir fund. Afl atkvæða ræður afgreiðslu mála. Halda skal fundargerð um stjórnarfund.

Stjórn félagsins er óheimilt að veita hluthöfum, stjórnarmönnum eða framkvæmdastjórum þess lán eða setja tryggingar fyrir þá. Sama regla gildir um maka þessara aðila eða þá sem skyldir eru þessum aðilum að feðgatali eða niðja ellegar standa þeim að öðru leyti nærri. Þetta bann nær þó ekki til venjulegra viðskiptalána.

16. gr.

Stjórnin skiptir sjálf með sér verkum. Formennska og varaformennska færist á milli aðila í samræmi við fjölda fulltrúa í stjórn. Formaður boðar til stjórnarfunda. Varamenn skulu boðaðir á stjórnarfundi. Hver stjórnarmaður getur krafist stjórnarfundar. Sama rétt á framkvæmdastjóri. Stjórnin skal setja sér starfsreglur þar sem nánar skal kveðið á um framkvæmd starfa hennar.

17. gr.

Stjórn félagsins ræður framkvæmdastjóra og ákveður laun hans og starfskjör. Hún veitir og prókúruumboð fyrir félagið.

Framkvæmdastjóri hefur með höndum stjórn á daglegum rekstri félagsins og kemur fram fyrir þess hönd í öllum málum sem varða venjulegan rekstur. Hann sér um reikningshald og ráðningu starfsmanna. Framkvæmdastjóri skal leggja fyrir stjórn allar ákvarðanir sem teljast óvenjulegar, meiriháttar og stefnumarkandi. Framkvæmdastjóra ber að veita stjórnarmönnum og endurskoðendum allar upplýsingar um rekstur félagsins sem þeir kunna að óska og veita ber samkvæmt lögum.
Reikningar félags og endurskoðun

18. gr.

Á aðalfundum félagsins skal kjósa einn löggiltan endurskoðanda og endurskoðunarfélag. Skulu þeir rannsaka reikninga félagsins fyrir hvert starfsár og leggja niðurstöður sínar fyrir aðalfund. Endurskoðanda má hvorki kjósa úr hópi stjórnarmanna eða starfsmanna félagsins né mega þeir vera fjárhagslega háðir félaginu.

19. gr.

Starfsár og reikningsár er frá 1. janúar til 31. desember ár hvert. Stjórnin skal hafa lokið gerð ársreikninga og lagt fyrir endurskoðendur eigi síðar en einum mánuði fyrir aðalfund.

Ársreikningur, undirritaður af félagsstjórn og framkvæmdastjóra, með áritun endurskoðanda, skal lagður fram á skrifstofu félagsins í síðasta lagi viku fyrir aðalfund, skráðum hluthöfum til sýnis. Mánuði eftir samþykkt ársreiknings, þó eigi síðar en átta mánuðum eftir lok reikningsárs, skal senda hlutafélagaskrá ársreikning eða samstæðureikning, ef svo ber undir, ásamt skýrslu stjórnar, áritun endurskoðanda og upplýsingar um hvenær ársreikningur var samþykktur.
Breytingar á samþykktum félagsins

20. gr.

Samþykktum þessum má breyta á lögmætum aðalfundi eða aukafundi með 2/3 hlutum greiddra atkvæða, svo og með samþykki hluthafa sem ráða minnst yfir a.m.k. 2/3 hlutum af því hlutafé í félaginu sem farið er með atkvæði fyrir á fundinum, enda sé annað atkvæðamagn ekki áskilið í samþykktum eða lögum, sbr. 68. gr. ehfl. Samþykkt hluthafafundar um breytingu á samþykktum einkahlutafélags skal án dráttar tilkynnt hlutafélagaskrá, nema annað tímamark sé sérstaklega fram tekið í samþykktum þessum eða lögum, og tekur breytingin ekki gildi fyrr en hún hefur verið skráð.

21. gr.

Með tillögur um slit og skipti á félaginu skal fara sem um breytingar á samþykktum þessum. Þarf atkvæði hluthafa sem ráða minnst 2/3 hlutum af heildarhlutafé félagsins til að ákvörðun um slit sé gild. Hluthafafundur, sem tekið hefur löglega ákvörðun um slit félagsins, skal óska löggildingar hlutafélagaskrár á kosningu skilanefndar. Hluthafafundur, sem tekið hefur löglega ákvörðun um slit eða skipti félagsins, skal einnig ákveða ráðstöfun eigna og greiðslu skulda með þeim hætti að einungis framreiknað hlutafé gangi til eigenda en eignir umfram skuldir skulu að öðru leyti renna til almannaheilla og verkefna í samræmi við tilgang félagsins.
Lokaákvæði

22. gr.

Þar sem ákvæði samþykkta þessara segja ekki til um hvernig með skuli farið skal hlíta ákvæðum laga um einkahlutafélög, svo og öðrum lagaákvæðum er við geta átt hverju sinni.

Þannig samþykkt á aðalfundi félagsins þann 6. maí 2010

F.h. Alþýðusambands Íslands: F.h. Samtaka atvinnulífsins

Gylfi Arnbjörnsson Guðrún Eyjólfsdóttir

F.h. Bandalags starfsmanna ríkis og bæja F.h. fjármálaráðuneytisins

Elín Björg Jónsdóttir Steingrímur J. Sigfússon

F.h. Sambands íslenskra sveitarfélaga

Inga Rún Ólafsdóttir

Share This